Fonte Hotel
loading...
FONTE HOTEL GYŐR- CENTRUM
 

Általános Szerződési Feltételek

1. A szolgáltató adatai

Cégnév: DA-NA Kft.
Székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. III. em. 27.
Cégjegyzékszám: 01-09-279667
Adószám: 10316818-2-41

2. Általános rendelkezések

2.1 Jelen „Általános Szerződési Feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozza a szolgáltató által 9022 Győr, Schweidel u. 17. szám alatt üzemeltetett Fonte Hotel szálláshelynek és az ahhoz kapcsolódó, a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.
2.2 Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

3. A Szerződő fél

3.1 A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2 Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, Szerződéses felekké válnak.

3.3 Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

4. A Szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

4.1 A Szolgáltató foglalást az online foglalási rendszerén keresztül, e-mailben, telefonon vagy személyesen írásban fogad el. A Vendég szóban, telefonon vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld.

4.2.  A Szerződés a Vendég írásban vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű. A Szolgáltató fenntartja a foglalás törlésének jogát, amennyiben a Vendég által megadott adatok valamelyike helytelennek bizonyul és a foglalás szándéka nem visszaellenőrizhető. A törléssel megszűnik az elszállásolásra vonatkozó jogigény is.

4.3 A Szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.4 Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szálláshelyét, a Szolgáltató a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére jogosult. A meghatározott időtartam lejárta előtt megüresedett Szálláshelyet a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.5 A Szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.6 A Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem tartózkodhat.

4.7 A Szerződés módosítása kizárólag a Szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.

5. A lemondási feltételek

5.1 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy minden megrendelést egyedinek tekintsen és ezáltal egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

5.2 A Vendég vagy Közvetítő a foglalását lemondhatja, az adott foglalásban meghatározott feltételek szerint. Szolgáltató kizárólag írásban történő lemondást fogad el.

5.3 Amennyiben a Szolgáltató más feltételt nem határoz meg a Szerződésben, úgy a foglalás díjmentesen lemondható az érkezést megelőző nap este 18 óráig. Határidőn túli lemondás vagy „No Show” esetén a Szolgáltató jogosult a foglalás teljes összegét kötbérként felszámítani.

6. A Szolgáltató által alkalmazott árak

6.1 A szobák árai (Rack Rate) a szálloda honlapján elérhetők. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott részlegeken és a honlapon állnak rendelkezésre.

6.2 A Szolgáltató a meghirdetett Árait előzetes bejelentés nélkül, szabadon változtathatja. Ez a korábban kiajánlott árakat nem érinti.

6.3 Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (Általános Forgalmi adó (ÁFA), Idegenforgalmi Adó (IFA)) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák az ÁFA-t, de nem tartalmazzák az IFA-t, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adótörvények módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés nélkül átháríthatja a Szerződő félre.

6.4 A Szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meghatározni, melyek átváltása az adott napi MNB árfolyamon történik.

7. Kedvezmények

7.1 Az aktuális ajánlatok, kedvezmények, promóciók a szálloda weboldalán kerülnek meghirdetésre.

8. A fizetés módja és annak garanciája

8.1 A Vendég a részére nyújtott szolgáltatások ellenértékét köteles kiegyenlíteni a szolgáltatás igénybevétele előtt, de legkésőbb érkezéskor.

8.2 A Vendég számláját kiegyenlítheti HUF-ban vagy bármely olyan pénznemben, melyet a Szolgáltató elfogadásra meghirdet.

8.3 A Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (betéti- és hitelkártya, cafeteria eszközök, továbbá külön szerződés alapján; kupon, voucher stb.), melyek mindenkori aktuális listája a szálloda honlapján található.

8.4 A Szolgáltató a Szerződés szerinti igénybevételnek, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására kérhet hitelkártya garanciát vagy kérheti előleg megfizetését az ellenérték egy részére vagy annak teljes összegére.

8.5 Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.

9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

9.1 A Vendég a megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt szobát az érkezés napján 14 órától foglalhatja el (Check-in) és azt az utolsó tartózkodási napon délelőtt 11 óráig (Check-out) köteles elhagyni.

9.2 A Szolgáltató a foglaltság függvényében, külön díjazás ellenében tudja biztosítani a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét.

9.3 Amennyiben a Vendég a szobáját a távozás napjaként feltüntetett napon nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

9.3 A Szolgáltató Vendégei számára lehetővé teszi – külön díjfizetés ellenében –, hogy a szállodába háziállatát bevigye azzal, hogy a háziállat a szobában kizárólag a Vendég felügyeletével tartható és a Vendégek számára nyitva álló közös helyiségeket csak a szoba megközelítésére használhatják, egyéb helyiségeket (pl.: étterem, rendezvényterem stb.) a háziállatok nem használhatják.

9.4 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szállodába bevihető háziállatok körét egyedileg a Vendég ez irányú jelzését követően meghatározza.

9.5 A Vendég a szálloda összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.

9.6 A gyermek, vagy fiatalkorú Vendég nem hagyható szülői felügyelet nélkül.

10. A Szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:

10.1 A Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt.

10.2 A Vendég a szobáját nem üríti ki a távozás napjaként feltüntetett napon és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá.

10.3 A Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít.

10.4 A Vendég fertőző betegségben szenved.

10.5 A Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét – amennyiben van ilyen – a meghatározott időpontig.

10.6 Amennyiben a Felek közötti Szerződés „vis maior” okokból nem teljesül.

11. A Szolgáltatások biztosítása

11.1 Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

11.2 A Szolgáltató köteles a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

11.3 Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, és a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

12. A Vendég jogai

12.1 A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.

12.2 A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban az általa jegyzőkönyvbe felvett panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

12.3 A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

13. A Vendég kötelezettségei

13.1 A Vendég köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a Szerződésben meghatározott módon és időpontig kiegyenlíteni.

13.2 A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó kiskorúak folyamatosan felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szállodában.

13.3 A Vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szálloda recepcióján és minden szükséges adatot rendelkezésre bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.

13.4 A Vendég saját ételt-italt a Szolgáltató vendéglátó egységeibe nem hozhat be.

13.5 A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény értelmében a létesítmény zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálloda elhelyezte. A szálloda alkalmazottai jogosultak a Vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. Amennyiben figyelmeztetés ellenére is folytatódik a jogsértő magatartás, a Szolgáltató jogosult térítést követelni az ebből adódó károk költségeire.

14. A Vendég kártérítési felelőssége

14.1 A Vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a Szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved a Vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak.

14.2 A Vendég teljes kártérítési felelőséggel tartozik a háziállata által okozott károkért.

14.3 A Vendég mindazon károkért felelősséggel tartozik, amelyeket a Vendég és/vagy a kísérője a Szolgáltatónak, vagy egyéb harmadik félnek okoz, függetlenül attól, hogy a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

15. A Szolgáltató jogai

15.1 A Szolgáltatót a szolgáltatásból fakadó, valamint ahhoz kapcsolódó ellenértékre vonatkozó követelése biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azokon a dolgain, amelyeket a szállodába magával vitt.

15.2 Vagyon és balesetvédelmi okokból a szálloda bizonyos területei biztonsági kamerákkal van ellátva. A Vendég a szállodába történő belépéssel hozzájárul, hogy róla felvétel készüljön.

15.3 A szálloda területén rendezett programokról fotó és videófelvételeket készíthet a szálloda munkatársa, vagy a szálloda által az erre a feladatra megbízott vállalkozás, marketing és promóciós célokra. A Szolgáltató erről a vendéget tájékoztatja.

16. A Szolgáltató kötelezettségei

16.1 A Szolgáltató köteles a Szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.

16.2 A Vendég jegyzőkönyvbe vett panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni.

17. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

17.1 A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan a Vendéget ért kárért, amely a szállodáján belül, a maga, vagy alkalmazottai hibájából következett be.

17.2 A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég, a Kísérője vagy a felügyeletük alá tartozók okoztak.

17.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szállodán belül kijelöljön olyan helyeket ahová a Vendég nem léphet be. A Szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a Vendéget, a Kísérőjét vagy a felügyelete alatt állókat éri azokon a helyeken.

17.4 A Vendégek gépjárművei díj ellenében parkolhatnak a parkolóban. A parkolóban elhelyezett gépjárművekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért a Szolgáltató a felelősségét kizárja. A parkolóban a KRESZ előírásai érvényesek.

17.5 A Szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a Vendég a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szálloda recepcióján.

17.6 A Szolgáltató a Vendég értéktárgyának, értékpapírjának vagy készpénzének elvesztéséért, elpusztulásáért, vagy megsérüléséért felelősséget nem vállal.

18. A vendég betegsége, halála

18.1 Amennyiben a Szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

18.2 A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

19. Titoktartás, adatkezelés

Az adatkezelésre az ÁSZF-től formailag különálló Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései az irányadóak.

20. Vis maior

Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk stb.) amely felett sem a Szolgáltató, sem a Vendég, vagy a Szerződő fél nem bír ellenőrzéssel (vis maior) bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A Szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

21. A Szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási Szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

Érvényes 2020. december 6-tól visszavonásig
online foglalás